Forretningsbetingelser2018-06-15T09:04:51+00:00

For annoncering hos JP/Politikens Hus gælder disse generelle forretningsbetingelser.

Endvidere gælder betingelserne i ”Aftale om Annonceringsvilkår” og ”Standarder for Annoncering” i blade tilsluttet Danske Medier indgået mellem Danske Medier og Kreativitet og kommunikation.

I det omfang, der er uoverensstemmelse mellem nærværende vilkår og de(n) mellem Danske Medier og Kreativitet & Kommunikation indgåede aftale og standarder, er disse Generelle annonceringsvilkår gældende.

Indgåelse af aftale

Tilbud på annoncering gives på grundlag af den til enhver tid gældende prisliste. Et tilbud afgivet af JP/Politikens Hus er gældende fem hverdage fra tilbuddets afsendelse. Der er indgået en bindende aftale, når JP/Politikens Hus har modtaget en udfyldt ordreseddel fra annoncøren.

Reservation

Annoncer med bestemt placering skal reserveres. Reservation af helsideannoncer, forsideannoncer og annoncer med farve, skal bekræftes med ordreseddel senest 5 hverdage før indleveringsfristen. Ved annullering efter dette tidspunkt debiteres annoncøren kr. 2.000.

Reklamationer

Enhver reklamation skal ske straks. Er reklamationer over trykfejl og lignende ikke JP/Politikens Hus i hænde senest 5 dage efter indrykning, kan de ikke senere gøres gældende over for JP/Politikens Hus.

Er reklamationer over regninger ikke JP/Politikens Hus i hænde senest 8 dage efter fakturadato, kan sådanne reklamationer ikke senere gøres gældende over for JP/Politikens Hus. Annoncer debiteres altid til den på indrykningsdagen gældende pris.

Materialer

JP/Politikens Hus modtager kun færdigt materiale via Ritzaus Medienet (www.medienet.net) eller som

PDF-fil på cd-rom eller e-mail. PDF-filer skal laves efter dagbladsbranchens standarder

Branchestandard for digitalt annoncemateriale og Retningslinier for levering af annoncemateriale (www.kankanikke.dk).

Ansvarsbegrænsninger og ansvarsfraskrivelser

JP/Politikens Hus’ maksimale erstatningsansvar og annoncørens eneste beføjelse i tilfælde af fejl i en annonce (fejltryk, farvefejl, forkert størrelse o.lign.) eller fejlagtig, forsinket eller manglende indrykning, som skyldes JP/Politikens Hus’ forhold, udgør et afslag i annoncens indrykningspris og kan maksimalt ud- gøre annoncens indrykningspris og kun for indrykning i JP/Politikens Hus’ egne publikationer. JP/Politikens Hus fraskriver sig herudover ethvert ansvar for ethvert direkte eller indirekte tab samt følgeskader af enhver art.

JP/Politikens Hus er uden ansvar for fejl i annoncemateriale, modtaget fra trediemand efter aftale med ordregiver, samt for fejl i annoncer indrykket i overensstemmelse med ordregivers bestilling.

Indhold af annoncer

Annoncøren indestår over for JP/Politikens Hus for, at annoncer placeret på JP/Politikens Hus’ sites ikke strider imod gældende ret.

Annoncøren indestår endvidere for, at links i en annonce ikke henviser til hjemmesider, som indeholder informationer, der er retsstridig efter markedsføringslovens regler eller andre gældende love. Annoncer med misvisende ikoner, herunder dialogbokse, som kendes fra de kendte styresystemer, vil blive afvist.

JP/Politikens Hus tager forbehold for at afvise polemiske annoncer.

Ethvert krav, JP/Politikens Hus måtte blive mødt med på baggrund af annoncering, vil blive rejst imod annoncøren, således at JP/Politikens Hus holdes skadesløs. Tekster, billeder og tegninger, der har været anvendt redaktionelt, må ikke anvendes i annoncer uden særlig aftale. Undtaget er dog korte uddrag af anmeldelser.

Indrykning af bannerannoncering

Ordresedlen skal som minimum indeholde følgende oplysninger: Bureauordrenummer, annoncørens navn, indrykningstidspunkter, bureaunummer, faktureringsbeløb (eksklusiv moms) og den aftalte ydelse.

Annoncematerialet skal leveres som specificeret på ordresedlen, senest to hverdage før første annoncering. Annoncematerialet skal opfylde de i bilaget til forretningsbestemmelserne angivne tekniske specifikationer. Er materialet ikke i overensstemmelse med disse krav, påhviler det annoncøren at få tilrettet materialet.

JP/Politikens Hus indrykker annoncen som angivet af annoncøren på ordresedlen. JP/Politikens Hus er uden ansvar for fejl i annoncer, der er i overensstemmelse med ordresedlen.

Indrykning, placering og udskydelse

JP/Politikens Hus er berettiget til at afvise en annonce. Såfremt JP/Politikens Hus ikke ønsker, at indrykke en annonce, underretter vi annoncøren herom uden unødigt ophold, efter at vi har truffet beslutning om ikke at bringe annoncen. JP/Politikens Hus kan ikke gøres ansvarlig for tab eller skade som følge af sådan afvisning af at indrykke en annonce.

Såfremt en bestilt placering ikke kan efterkommes, placeres annoncen bedst muligt, medmindre ordren er påtegnet ”eller udskydes”. Annoncen faktureres efter den opnåede placering.

Ved udskydelse har annoncøren krav på efterlevering. Vilkår for efterlevering aftales særskilt med annon- cøren, men som udgangspunkt skal annoncøren have en ydelse af samme værdi som den ikke-leverede del af den oprindeligt aftalte ydelse.

JP/Politikens Hus tager forbehold for at flytte en annoncering, hvis forholdene nødvendiggør dette. I så fald beregnes prisen på grundlag af den nye placering.

Erklæring

JP/Politikens Hus – fælles digitalt annoncesalg erklærer at de:

  • Har implementeret procedurer, der informerer virksomhedens medarbejdere om, at de skal være opmærksomme på og modvirke evt. misbrug af virksomhedens produkter og tjenester til ulovlige formål.
  • Såfremt virksomheden udbyder annoncetjenester, har den implementeret klare regler i de tilhørende betingelser, der forbyder brug af virksomhedens produkter og tjenester til krænkelser af immaterielle rettigheder, samt distribution, formidling eller gennemførelse af betaling herfor.
  • Virksomheder, der sælger eller formidler annonceplads, i videst mulig omfang vil undgå at supportere udbydere af kriminelle tjenester og produkter herunder krænkelser af ophavsret.

Gælder fra 1. januar 2016